De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Atheneum/Gymnasium

Atheneum/Gymnasium

De afgelopen jaren zijn we in 2, 3, 4 vwo bezig met een vernieuwing van onze didactiek. Aan het eind van het jaar zijn er vragenlijsten afgenomen en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leraren, waaruit is gebleken dat deze manier van lesgeven door de overgrote meerderheid als positief wordt ervaren. Daarom gaan we ook in de vijfde klas vwo op de ingeslagen weg verder.
Een korte uitleg
Leerlingen van 2 atheneum krijgen een vaste ruimte waarin ze hun lessen volgen. Deze ruimte is verdeeld in twee gebieden: een leerwerkgebied en een instructieruimte. In het leerwerkgebied zullen de twee groepen iedere dag gezamenlijk werken. Zij werken aan de hand van een weekplanner die door de leraren van de diverse vakken aan het begin van een periode wordt opgesteld. Ieder uur wordt begeleid door twee vakleraren. Binnen het uur werken ze zelfstandig onder leiding van de leraren of krijgen ze instructie in de instructieruimte. Soms zal dit klassikaal gebeuren, maar heel vaak zullen leerlingen bij elkaar worden geroepen die een bepaald onderdeel van de stof nog niet beheersen. Bovendien kan er door middel van verlengde instructie aandacht worden gegeven aan leerlingen die iets meer uitleg nodig hebben.

Leraren zijn de afgelopen jaren bezig geweest om zich te verdiepen in andere manieren van lesgeven. Welke verschillende didactische werkvormen gaan we gebruiken? Op welke manier kunnen we leerlingen meer gemotiveerd naar school krijgen? Wat doen we aan huiswerk en noem het maar op. Leraren hebben gezamenlijk een jaarplanning opgesteld en daaruit een periodeplanning vastgesteld. De leerlingen zullen gaan werken met de daaruit afgeleide weekplanners. Bij het samenstellen van deze planners is ook heel goed gekeken op welke gebieden vakken kunnen samenwerken. In 4 vwo en 5 vwo zal deze planner niet meer per week worden ingedeeld, maar per periode. Overigens staat er nog steeds op de planner wat een leerling per week minimaal gedaan dient te hebben.

Wij geloven in dit concept en gaan ervan uit dat leerlingen door een andere manier van werken betere resultaten zullen halen en met meer plezier naar school zullen komen. Bovendien worden ze beter opgeleid voor de 21ste eeuw waarin andere kennis en vaardigheden worden gevraagd dan de school op dit moment biedt. Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat deze manier van werken ook beter aansluit bij het hbo en de universiteiten.
Bovenbouw vwo
Dit schooljaar zal er niet zoveel veranderen ten opzichte van het vorig jaar. De vierde en vijfde klas atheneum en gymnasium zal op dezelfde manier les krijgen als het vorig jaar. De weekplanner zal echter veranderen in een periodeplanner van ongeveer vier weken. Overigens staat er nog steeds op de planner wat een leerling per week minimaal gedaan dient te hebben.

De leerlingen blijven werken met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit is overigens een wettelijke verplichting. In dit PTA vinden ze de omschrijving van de verschillende toetsen en de week waarin de toets wordt afgenomen. Daarnaast zal aan het begin van het jaar de indeling van de diverse proefwerkweken bekend worden gemaakt, zodat leerlingen ruim van tevoren weten wanneer welk proefwerk wordt gegeven.

4 Vwo zal kennis maken met Modern European Parliament (MEP); een simulatiespel dat wordt georganiseerd door de Stichting MEP Limburg. Op onze school zullen de voorrondes voor deze gebeurtenis worden voorbereid door de leerlingen van 5 vwo die daar afgelopen jaar zijn geweest. Op twee dagen zijn de leerlingen bezig met het onder de knie krijgen van het parlementaire debat.

Teamleider vwo:   dhr. D. Vraets
Overgangsnormen
Voorwaarde: voor alle vakken staat op het rapport een cijfer/beoordeling.
In eerste instantie wordt er gekeken naar de kernvakken, daarna de algemene norm en tenslotte (vanaf klas 3) wordt de profielkeuze getoetst aan de slaag-zakregeling. De vakken CKV/LO moeten zijn afgerond met een voldoende; deze worden niet meegewogen in het gemiddelde. Bij de leerlingen die op afwijzen staan is het van belang om het profiel goed te bekijken. Mocht het profiel voldoen aan de slaag-zakregeling dan is de beslissing aan de rapportvergadering.

1.    Het bekijken van de kernvakken: Ne/En/wi maximaal 1 x 5

a.  Geen onvoldoenden of 1 x 5                           = naar punt 2
b.  2 of meer onvoldoenden                                = afwijzen
c.  1 onvoldoende < 4,5                                     = afwijzen

2.    Algemene norm: het totaal aantal onvoldoenden bekijken.
Een onvoldoende is een cijfer lager dan 5,5.
a.  Geen onvoldoende                                       = bevorderd
b.  Bij een cijfer < 3,5                                       = afwijzen
c.  1 x 5 en de rest voldoende                            = bevorderd
d.  Max. 3 onvoldoenden en gemiddeld ≥ 5,5         = bevorderd
e.  In alle andere gevallen                                  = afwijzen

Elke leerling die op afwijzen staat zal besproken worden tijdens de resultaatvergadering.
De beslissing van de vergadering is bindend.

3.    Profielnorm (vanaf klas 3): de profielvakken toetsen aan de slaag-zakregeling.
De leerling voldoet aan de norm als:
a.  Alle cijfers 6 of hoger zijn, of
b.  er 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
c.  er 1 x 4  of er 2 x 5  of er 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is.
Slaag-zakregeling
De slaag-zakregeling heeft betrekking op 9 cijfers, te weten cijfers voor Nederlands, Engels, wiskunde 2e MVT, 3 profielvakken, 1 keuze-examenvak en het combinatiecijfer. Je bent geslaagd voor het vwo als je eindlijst voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.    Op de eindlijst staat voor alle vakken een geheel cijfer of de waardering voldoende of goed  en
2.    Het gemiddelde van de Centraal Eindexamencijfers een 6 (≥ 5,50) is  en
3.    Alle cijfers 6 of hoger zijn,  of
4.    Er 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,  of
5.    Er 1 x 4  of 
       Er 2 x 5  of
       Er 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

Voor de vakken wiskunde, Engels, Nederlands mag je maximaal één onvoldoende hebben, niet lager dan een 5.
Er is deelgenomen aan de rekentoets en minimaal afgesloten met een 5.
Daarnaast moeten LO en CKV beoordeeld zijn met een waardering ‘voldoende’ of ‘goed’.

Vier belangrijke opmerkingen:
A.    Als voor enig vak een onderdeel van het Schoolexamen met SE-cijfer ontbreekt, een praktische opdracht niet is uitgevoerd of een handelingsdeel niet is afgevinkt, dan kan de docent voor dat vak geen eindcijfer of waardering voor het Schoolexamen geven. Je voldoet dan niet aan punt 1 van de slaag-zakregeling en bent dus altijd gezakt.

B.    De vakken binnen het combinatiecijfer (maatschappijleer, ANW, levensbeschouwing, profielwerkstuk en KCV (indien gekozen)) worden afzonderlijk afgesloten en afgerond op een geheel cijfer. Het gemiddelde van deze cijfers levert het combinatiecijfer. Elk vak afzonderlijk moet minimaal worden afgesloten met het eindcijfer 4. Bij de slaag-zakregeling telt het combinatiecijfer mee als één vak. De afzonderlijke vakken binnen het combinatiecijfer tellen niet apart mee binnen de slaag-zakregeling.

C.    Bij constatering van fraude bij een SE of PO kan de leerling worden uitgesloten van het Centraal Schriftelijk Examen. In ieder geval zal het werk de waardering 1 krijgen (dit werk kan uiteraard niet herkanst worden!).

D.    LO en CKV tellen niet als cijfer mee in de slaag-zakregeling.
Overgangsnormen van 4 vwo naar 5 vwo
Je bent over naar 5 vwo als je rapport voldoet aan:
1.    Op de eindlijst staan voor alle vakken een eindcijfer of de waardering voldoende of goed  en
2.    Alle cijfers 6 of hoger zijn,  of
3.    Er 1 x 5 is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers (m.u.v. LO en CKV) minimaal een 5,5 is,  of
4.    Er 1 x 4  of
       Er 2 x 5  of
       Er 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers (m.u.v. LO en CKV) tenminste 6,0 is.

Voor de vakken wiskunde, Engels, Nederlands mag je maximaal één onvoldoende hebben, niet lager dan een 5.
Er is deelgenomen aan de rekentoets. Daarnaast moeten LO en CKV beoordeeld zijn met een waardering ‘voldoende’ of ‘goed’.

Ook hier zijn de bovengenoemde 4 belangrijke opmerkingen A, B, C en D van toepassing. De vakken in het combinatiecijfer wijken af van de bovengenoemde! KCV is opgenomen bij Latijn en derhalve geen onderdeel meer van het combinatiecijfer!

Als onvoldoende geldt een cijfer lager dan 6 (< 5,5)

Opmerkingen:
Voldoe je niet aan deze voorwaarden doordat je een onvoldoende hebt voor CKV en/of maatschappijleer dan mag je in deze vakken herexamen doen. Deze herexamens worden afgenomen in de maand september van het nieuwe schooljaar. Je eindrapportcijfer kan hierdoor veranderen, waardoor je wel aan de norm voor bevordering voldoet (zie regeling herexamen).

Tweemaal doubleren in klas 4 is niet toegestaan. Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende leerjaren (3 en 4 of 4 en 5) op dezelfde afdeling te doubleren.
Overgangsnormen van 5 vwo naar 6 vwo
Je bent over naar 6 vwo als je rapport voldoet aan:
1.    Op de eindlijst staan voor alle vakken een eindcijfer of de waardering voldoende of goed  en
2.    Alle cijfers 6 of hoger zijn,  of
3.    Er 1 x 5 is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers (m.u.v. LO en CKV) minimaal een 5,5 is,  of
4.    Er 1 x 4  of
       Er 2 x 5  of
       Er 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers (m.u.v. LO en CKV) tenminste 6,0 is.

Voor de vakken wiskunde, Engels, Nederlands mag je maximaal één onvoldoende hebben, niet lager dan een 5.
Er is deelgenomen aan de rekentoets. Daarnaast moeten LO en CKV beoordeeld zijn met een waardering ‘voldoende’ of ‘goed’.

Ook hier zijn de bovengenoemde 4 belangrijke opmerkingen A, B, C en D van toepassing. De vakken in het combinatiecijfer wijken af van de bovengenoemde! KCV is opgenomen bij Latijn en derhalve geen onderdeel meer van het combinatiecijfer! 

Als onvoldoende geldt een cijfer lager dan 6 (< 5,5)

Opmerkingen:
Voldoe je niet aan deze voorwaarden doordat je een onvoldoende hebt voor ANW, CKV en/of maatschappijleer dan mag je in deze vakken herexamen doen. Deze herexamens worden afgenomen in de maand september van het nieuwe schooljaar. Je eindrapportcijfer kan hierdoor veranderen, waardoor je wel aan de norm voor bevordering voldoet (zie regeling herexamen). Tweemaal doubleren in 5 vwo is niet toegestaan.
Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende leerjaren (3 en 4 of 4 en 5) op dezelfde afdeling te doubleren.
Doubleren op 4 (5) vwo:
1.      De doubleur volgt het nieuwe PTA, horende bij het cohort.
2.      De doubleur volgt alle lessen van alle vakken opnieuw, behalve de lessen voor de vakken die op Schoolexamenniveau met een voldoende zijn afgesloten. De leerling kan hier vrijstelling voor aanvragen.
3.      Heeft de leerling door het inzetten van een herexamen een vak met een voldoende afgesloten, dan wordt het aantal in te zetten herexamens verminderd met één.
Doubleren in de examenklas (6 vwo):
1.      De leerling volgt het nieuwe PTA.
2.      De leerling kan voor maximaal twee vakken een herkansing 5 vwo aanvragen. Deze herkansing betreft dan de gehele stof van de voorexamenklas. Het cijfer voor de herkansing vervangt (indien hoger) het voortschrijdend gemiddelde van 5 vwo. Deze herkansingen moeten plaatsvinden voor 1 december.
3.      De leerling kan ervoor kiezen het profielwerkstuk en vakken die zijn afgesloten met een schoolexamen niet opnieuw te volgen. De leerling kan hier vrijstelling voor aanvragen.
4.      Kiest de leerling ervoor om een afgesloten vak en/of het profielwerkstuk opnieuw te volgen dan telt het hoogst behaalde eindcijfer.
5.      Een leerling houdt recht op het hoogst behaalde eindcijfer en kan dus zijn uitgangspositie voor het Centraal Schriftelijk Examen verbeteren, maar niet verslechteren.
6.      Indien Oriëntatie op Studie en Beroep (LOB) is afgevinkt, dan geldt daarvoor vrijstelling.
7.      De leerling heeft recht op 2 herkansingen.

De herkansings- en herexamen-regeling
I.       Herkansen
1.      Een herkansing kan alleen ingezet worden bij vakken met Centraal Schriftelijk Eindexamen.
2.      In het PTA is opgenomen of er onderdelen van een vak herkansbaar zijn.
3.      Iedere leerling heeft recht op drie herkansingen.
4.      Per vak mag de leerling maar één herkansing inzetten, per herkansingsronde.
5.      De eerste herkansing gaat over de stof van het voorexamenjaar. De tweede en derde herkansing gaan over een SE-werk uit het examenjaar.
6.      Het behaalde cijfer van de herkansing vervangt (indien hoger) het cijfer van het herkanste onderdeel. Bij de eerste herkansing gaat het om het SE1-cijfer van het voorexamenjaar en bij de tweede en derde herkansing gaat het om het SE-cijfer van het individuele herkansbare werk uit het examenjaar.
7.      De herkansingen vinden plaats na de herfstvakantie in het examenjaar (eerste herkansing) en twee weken na de afsluitende SE-week (tweede en derde herkansing).

II.      Herexamen
1.      Een herexamen kan ingezet worden bij vakken zonder Centraal Schriftelijk Eindexamen.
2.      In het PTA is opgenomen of je in een vak herexamen kunt doen.
3.      Een herexamen toetst de volledige schoolexamenstof.
4.      Een leerling mag in maximaal twee vakken herexamen doen.
5.      Het behaalde cijfer voor het herexamen vervangt (indien hoger) het schoolexamencijfer.

Voor de duidelijkheid: een herexamen toetst de volledige schoolexamenstof. Het cijfer voor dit herexamen komt, indien het hoger is dan het gemiddelde van de SE-werken, in plaats van dat gemiddelde. Het aantal herexamens ingezet bij het schoolexamen heeft géén invloed op het inzetten van een herexamen bij het Centraal Schriftelijk Examen!

Voor meer informatie kun je altijd het programma van toetsing en afsluiting raadplegen.

Connect College
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

info@connectcollege.nl

Privacy
Populierlaan 1 - 6101 BA Echt
T: 0475-416111 - F: 0475-416112
info@connectcollege.nl - Privacy
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge